Katalogi / 2004 Kantri ja Urbaani

Ympäristötaiteesta

Ympäristötaide on julkinen kannanotto ympäristön esteettisiin ja eettisiin 

kysymyksiin. 

Ympäristötaiteen käsite sisältää hyvin laajasti taiteiden eri alueet.  Ympäristötaiteen 

otsakkeen alla olemme nähneet toisistaan voimakkaasti poikkeavia ja monimuotoisia 

ratkaisuja erilaisin esteettisin ja yhteiskunnallisin painotuksin henkilömonumenteista 

päivän polttaviin kannanottoihin. Olemme nähneet palavia latoja, kyyneleen 

muotoisen lähteen, auton romuista rakennettuja  lehmiä, taivaalta pudonneita 

teräskuulia ja mutaan verhoutuneita taiteilijoita. Ympäristötaiteen piiriin voidaan 

lukea myös rakennustaiteelliset ratkaisut, teiden linjaukset ympäristökäsittelyineen, 

puutarhojen ja puistojen kokonaisuudet ja yleensäkin ympäristömme visuaalinen 

kokonaisuus. Edelleen kuitenkin ympäristötaide sangen usein mielletään lähinnä 

ulkotilaan sijoitettavaksi veistokseksi, kolmiulotteiseksi pysyvyyttä korostavaksi 

arvoesineeksi, jonka olemus ajan mittaan ottaa paikkansa ympäristössä ja historiassa. 

Ympäristötaide sijoitetaan usein myös arkkitehtuurin kylkiäiseksi ja koristeeksi. 

Silloin sen päämääränä on rakennetun tilan visuaalisen lisäarvon kohottaminen.

Ympäristötaiteen käsitteen laaja-alaisuus antaa kuitenkin mahdollisuuden tarkastella 

ja kommentoida ympäristöämme  monin eri keinoin ja muodoin. 

Ympäristökäsityksemme perustana on jokaisen oma tulkinta ympäristöstään ja sen 

esteettisistä arvoista. 

Taide on tapa hahmottaa maailmaa. Taiteen tulkinnan taustalla ovat aina myös 

menneet tapahtumat, jokaisen havainnoijan oma henkilöhistoria ja varsinkin 

lapsuuden kokemukset. Nykyisyys on menneen peili tai niin halutessamme 

päinvastoin. Ympäristöajattelu ja taidekäsitys on siis sidoksissa lapsuuden 

kokemuksiin ja ympäristöihin.

Valitsen kolme näkökulmaa tarkastellakseni ympäristötaiteeseen liittyviä 

peruskysymyksiä. Nämä näkökulmat ovat 1) paikallinen kulttuurihistoria ja 

kansallismaisema, 2) nyky-yhteiskunnan monimuotoisuus ja globalisoituminen 

sekä 3) ympäristön muutokseen liittyvät tekijät. Tämän ryhmittelyn voisi esittää 

lyhyesti toisinkin. Siinä ovat menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus. 

1) Paikallinen kulttuurihistoria ja kansallismaisema

Perintönämme on historiallisen kehityksen mukanaan tuoma kansallinen identiteetti ja 

kuvasto, tuhansien vuosien asutushistoria, joka alkaa metsästyskulttuurista ja 

levittäytyy agraarikulttuurin kautta nykyisyyteen. 

Maamme asutushistoria on perustana ympäristökokemuksellemme ja suuri osa tästä 

menneisyydestä on jo legendaa. Kuitenkin edelleen peruskokemuksemme 

ympäristöstä rakentuu historialliseen viitekehykseemme: ihminen on osa luontoa.

Suomalainen ympäristökokemus on perinteisesti liittynyt metsiin ja järviin. 

Kokemuksen taustalla on usein ollut yksinäisyydessä saavutettu tunne yhteydestä 

luontoon. Ympäristömme on ollut pyhättö, jossa meillä on ollut oma sijamme. 

Ympäristöä palvelemalla ja hoitamalla esi-isämme takasivat oman paikkansa luonnon 

suuressa kokonaisuudessa. Sana erämaa kuvaa hyvin kulttuurimme historiallista 

tilakokemusta, laajaa vapaaseen liikkumiseen ja toimeentuloon tarvittavaa aluetta.

Asutushistoriamme viimeisin sykli on palautumista kohti alkuasemia. Väestö siirtyy 

etelään ja rannikkoseuduille. Etelä-Suomen taajamat ja kaupungit kasvavat 

muuttoliikkeen voimasta. Liikkuminen ja muuttoliike muokkaavat tilakäsityksiämme. 

Ne ovat ehkä seuraavien sukupolvien ympäristökokemuksen perustana. Nykyään 

joudumme hyväksymään nopeat ja perustavaa laatua olevat uudelleenjärjestelyt 

ympäristössämme. Perustelut, joilla nämä muutokset saadaan aikaan, ovat pääosin 

taloudelliset tai paremmin sanottuna talouspoliittiset. Suuressa mittakaavassa ne 

ohjaavat ympäristömme kehitystä ja visuaalista ilmettä. Asutushistoriasta on tullut 

taloushistoriaa ja muuttoliikkeestä on tullut toimeentulon edellytys.

Suomalaista maisemaa on piirretty, maalattu ja valokuvattu mieliimme hyvin 

romanttisin painotuksin. Näin on syntynyt kokoelma kohteita, erilaisia ympäristöjä, 

paikkoja ja merkittäviä tiloja, joiden varaan ajatus kansallismaisemastamme rakentuu. 

Kansallismaisemaluettelo sisältää tällä hetkellä 27 kohdetta. Näiden runkona ovat 

maisema-arkkityypit metsien ja järvien maasta. Suomalaisesta maisemakuvasta syntyy 

ajatus, jonka juuret ovat historiamme Impivaarassa. Se on paikka, jossa vapaus, 

itsenäisyys, omavaraisuus ja rakennustaito olivat ympäristökäsityksen kulmakiviä. 

Tuolloin ympäristö oli kokonaisvaltainen elämys, jossa tärkeään asemaan nousivat 

myös esteettiset arvot. 

Kansallisromanttinen, pysyvyyttä korostava maisemakuva on mennyttä maailmaa, 

historiaa. Nykyinen paikalliskulttuuri tilakokemuksineen korostaa muutosta ja 

liikkuvuutta. Ympäristötaiteen keinoin voimme kuitenkin asettaa näkökulmia, jotka 

kommentoivat kumpaakin tapaa nähdä ympäristö ja sen eri painotukset.

2) Nyky-yhteiskunnan monimuotoisuus ja globalisoituminen

Harvoin kuitenkaan enää puhumme paikalliskulttuurista. Uuden kulttuurijärjestelmän 

perustana ei ole paikallisyhteisö, vaan keskitetyt, maailmanlaajuiset organisaatiot, 

jotka ohjailevat oman alueensa kehitystä ja kulttuuria. Tämän takana on uusi uskonto, 

kehityskultti, jatkuvan kasvun usko. Ympäristö ja ihminen sopeutetaan kehitysuskon 

vaatimuksiin. Huomaamattamme omaksumme globaalin kulttuurin maailmankuvan, 

jota hallitsevat ylikansalliset järjestelmät. 

Taloudellisen ja poliittisen vallan keskittymisen kautta sekä sähköisen viestinnän 

avulla maailmankuvamme yhdenmukaistuu. Arvot ja aatteet samankaltaistuvat. 

Erilaiset yhteiskuntajärjestelmät harmonisoidaan yhteensopiviksi. Globalisoitumisesta 

on tullut arkipäivää. Yksilöistä tulee yhä enenevässä määrin suuren pyramidin erittäin 

pieniä kiviä. Ihmisten arkitodellisuus häviää ja tilalle tulee virtuaalikokemuksia ja 

globaalin elämysteollisuuden illuusioita. Toisaalta hetken ainutkertaisuutta korostava 

elämäntyyli, kokemuksien etsintä sekä ympäristömuutokset luovat moni-ilmeisiä, 

sopeutuvia alakulttuureja, jotka ainakin näennäisesti jatkavat paikalliskulttuurin 

perintöä. Nykyisyys on ristiriitainen  ja sekava. Se on valintojen ja päätösten 

kaoottinen tila, joka voi synnyttää myös epävarmuutta ja illuusiottomuutta. 

Tämän hetkinen ympäristömme on lokaalin ja globaalin ajattelun välimaastossa. Me 

kannamme kummankin ajattelutavan arvoja mukanamme. Tämä ristiriitainen välitila 

saattaa myös olla hedelmällinen kaaos, uusien muotojen ja ajattelun synnyttäjä. 

Ympäristötaide laaja-alaisuudestaan johtuen voi ottaa merkittävän vaikuttajan ja 

keskustelijan roolin nykyisessä yhteiskunnassa. 

3) Ympäristön muutokseen liittyvät tekijät

Rakennetun ympäristön tulevaisuuden kuvan vaikuttavin tekijä on rakennustaide, 

arkkitehtuuri. Se on kaiken rakennetun ympäristön äiti. Arkkitehtuuri luo 

ympäristömme esteettiset kulissit. Se voi olla yhteisöllinen, kokoava ja ajatuksia 

herättävä voima tai se voi olla röyhkeä ympäristöstään välittämätön, itsekeskeinen 

tilan muokkaaja. Luonnollisesti arkkitehtuuri on myös laajemmin sidoksissa 

yhteiskunnan perusarvoihin ja sen kehityssuuntaan. Ympäristötaiteen ja arkkitehtuurin 

vuoropuhelu on äärimmäisen tärkeää. Ympäristötaiteen opetuksen kannalta yhteistyö 

arkkitehtikoulutuksen kanssa on välttämätöntä. Ei ole sattuma, että monilla 

ympäristötaiteen tekijöillä on myös arkkitehtikoulutus takanaan.

Toinen tulevaisuuden ympäristökuvaan vaikuttava tekijä on ihmisten liikkuminen. 

Kasvava liikenne, erityisesti yksityisautoilu, luo lisääntyvää tieverkostoa, joka pilkkoo 

ympäristön yhä tiheämmäksi labyrintiksi. Maiseman esteettinen kokeminen 

muodostuu teiden varsista ja suunnistusmerkeistä. Liikkumisesta tulee kahden paikan 

välinen suunnistusselviytyminen mahdollisimman lyhyessä ajassa. Insinööritaito 

ratkoo liikkumista ja sen estetiikkaa enemmänkin auton kuin ihmisen kannalta.

Tässä yhteydessä tulee korostetusti esille ympäristötaiteen ja tutkimuksen yhteistyö. 

Tarvitsemme tietoa liikenteen ja liikkumisen eri muotoihin liittyvistä muutospaineista, 

mahdollisuuksista ja käyttötavoista. Tällä tavoin pystymme laajentamaan 

ympäristötaiteen perusnäkemystä. Samassa yhteydessä huomautan edellä mainitusta 

toisesta suuresta yhteiskunnallisesta liikkumisen muodosta, muuttoliikkeestä. Myös 

tämä on alue, jossa tutkimuksen ja ympäristötaiteen herättämät kysymykset 

hyödyntävät toisiaan. Esimerkiksi yhteistyö yhteiskuntatutkijoiden kanssa antaa 

tarvittavaa laaja-alaisuutta ympäristötaiteen opiskeluun, sekä vahvistaa opiskelijoiden 

mahdollisuuksia tutkia taiteen keinoin ympäristömme erilaisia kysymyksiä.

Suurissa mittasuhteissa tapahtuva ympäristön muutos näkyy myös metsäteollisuuden 

jäljiltä sekä maailmanlaajuisesti että paikallisesti. Alussa esitetyillä menneisyyden 

kokemuksilla ei ole tekemistä tämän päivän metsäkäsityksen kanssa. Rannattomat 

korvet ja metsän pyhyys ovat myyttejä. Metsänhoito pirstoo perinteemme 

avohakkuualueisiin, pehmeän käsittelyn risukkoihin ja joihinkin jäljellejääviin 

suojeluläntteihin. Kuitenkin metsässä menneisyys ja tulevaisuus kohtaavat. Myytit ja 

tarinat vaihtuvat kysymyksiksi luonnon monimuotoisuudesta ja sen säilyttämisen 

välttämättömyydestä. Edellä esitettyyn viitaten totean, että rakennuskulttuuri, liikenne 

ja metsien käsittely ovat eräitä tulevaisuutemme vaikuttavimpia ympäristötekijöitä. 

Valitettavasti siinä arvomaailmassa luonnonsuojelullisella ja esteettisellä 

näkökulmalla on hyvin vähän sijaa. Emme kuitenkaan tule toimeen ilman 

arkkitehtuuria, insinööritaitoa ja metsäteollisuutta. Kysymys kuuluukin: Tulemmeko 

toimeen ilman ympäristötaidetta?

Kasvavan kulutuksen tai yleisemmin ilmaistuna jatkuvan kasvun maailmassa 

korostuvat ihmisten moraaliset ja eettiset arvovalinnat. Yhä enemmän vaaditaan 

voimaa olla eri mieltä yleisesti hyväksytyistä arvoista ja rohkeutta poiketa yhteisesti 

päätetyistä päämääristä. Kysymykset Mistä ja Minne ovat muuttuneet kysymyksiksi 

oikeutuksista erilaisiin arvo- ja ympäristövalintoihin. Ympäristötaide haastaa 

ajattelemaan elämää monisyisenä rakennelmana, jossa kaikilla valinnoilla on 

esteettinen ja eettinen puolensa. Näihin arvovalintoihin on vaikea löytää 

ratkaisumalleja. Kuitenkin meidän tehtävänämme on etsiä vastauksia ja kertomuksia, 

jotka osaltaan auttavat maailman hahmottamisessa. Ympäristötaide voi myös olla 

julkinen muistutus siitä, että on useita eri tapoja ajatella maailmaa.

Näkökulmat ympäristötaiteeseen voi tietysti valita toisinkin. Mutta aina, kun me 

puhumme ympäristötaiteesta, puhumme yhteisöllisyydestä.

11.1.2004 Markku Hakuri 

kuvataiteilija

ympäristötaiteen professori, Taideteollinen korkeakoulu