Laru Art 2015

Merkintöjä ihmisen ajasta

 

Motto: Katastrofin voi kokea vain ihminen, mikäli hän selviää siitä; luonto ei tunne 

katastrofeja. (Max Frisch, Ihminen ilmestyy holoseeniin, 1979)

Virallinen geologinen ajanlasku ei vielä tunnusta ihmisen aikakautta, ajanjaksoa, 

jolloin ihmisen toiminnalla on geologisen luonnonvoiman merkitys. Jotkut tutkijat 

ovat esittäneet, että teollistumisen myötä 1800-luvulla on alkanut uusi geologinen 

ajanjakso, antroposeeni – ihmisen aika – jonka kuluessa ihmisen toiminta on 

aiheuttanut luonnossa sellaisia muutoksia, että uuden aikakauden nimeämiselle on 

perusteita. Yleisesti käytössä olevan tulkinnan mukaan elämme holoseenikautta, joka 

alkoi viimeisen jääkauden loputtua 11 500 vuotta sitten. Toisaalta tiedämme 

tutkijoiden sijoittaneen nykyihmisen synnyn 30 000 vuoden päähän ja ihmisrodun 

ilmestymisen suunnilleen kahden miljoonan vuoden taakse. Näkökulmasta ja 

tulkinnasta riippuen ihmisen ajan alun voi siis sijoittaa ainakin kahden miljoonan 

vuoden aikajanalle. Ja toisaalta me olemme osa maailmankaikkeuden materiaa, joka 

on peräisin 13,7 miljardia vuotta sitten tapahtuneesta alkuräjähdyksestä. Olemme osa 

universumia ja sen historiaa. ”Jokaisessa meissä piilee osa maailmankaikkeuden 

syvällisimmistä tarinoista” (Neil Shubin, Universumi sisällämme, kivien, planeettojen 

ja ihmisten yhteinen historia, 2013).

Me tämän ajan ihmiset tiedämme, että toimintamme aiheuttaa elonkehässämme 

peruuttamattomia muutoksia. Ilmasto lämpenee, vedet saastuvat, merien kalakanta 

hupenee, maa- ja metsätalous sekä teiden ja kaupunkien rakentaminen muokkaavat 

ympäristöämme – ekosysteemimme muuttuu. Toiminnallamme tuhoamme luonnon 

monimuotoisuutta, kasvien ja eläinlajien elinympäristöä. 

Lajeja kuolee sukupuuttoon satoja kertoja nopeammin verrattuna aikaan ennen 

ihmisen tuloa. Puhuessamme ihmisen ajasta ja pohtiessamme sen alkua ja kestoa 

asetamme samalla tahtomattamme kysymyksen ihmisen ajan lopusta.

Ympäristö on mahdollista nähdä ja kokea monin eri tavoin riippuen katsojan 

näkökulmasta. Ympäristö voi tarkoittaa asuin- tai elinympäristöä ja joillekin se 

merkitsee luontoa tai maapalloa. Harvoin kuitenkaan ympäristökäsite liitetään 

lähiavaruuteen tai maailmankaikkeuteen. Ympäristöä määritellessään ihminen kertoo 

omasta maailmankuvastaan sekä siihen liittyvistä uskomuksista ja odotuksista. 

Ympäristön käsite jokapäiväisessä kanssakäymisessämme liittyy lähinnä 

elinympäristömme erilaisiin konkreettisiin kysymyksiin, joiden merkitystä 

elämäämme pyrimme selittämään. Ympäristömme nopean muutoksen ja teknisen 

kehityksen vuoksi meidän on vaikea hahmottaa todellisuutemme kokonaisuutta. Siksi 

pilkomme ympäröivän todellisuuden pieniksi osa-alueiksi kyetäksemme jollain tavoin 

ymmärtämään maailmassa oloamme ja siihen vaikuttavia tekijöitä. Ympäröivä 

todellisuutemme on kuitenkin kokonaisuus, joka sisältää myös ajatuksemme ja 

kuvitelmamme olemassaolosta sekä jokapäiväisen elämän ja toimentulon kysymykset 

– ja todellisuus on otettava kokonaisuutena.

Eräs ihmisen ajan mittari on kulttuuri ja sen synty. Tällöin kulttuurin voi määritellä 

ihmisen muokkaamaksi ympäristöksi sekä tiedoksi ja kokemukseksi, joka siirtyy 

esimerkkien ja opetuksen kautta sukupolvelta toiselle. Selittipä kulttuurin kuinka 

tahansa on taide joka tapauksessa yksi sen peruskäsitteistä. Ihmisen ajan alkua taiteen 

määrittelemänä on vaikea sijoittaa historiaamme. Vanhimmat merkit taiteellisesta 

toiminnasta ovat kymmenien tuhansien vuosien takaa. Monet ihailemamme 

luolamaalaukset on tehty 30 000-40 000 vuotta sitten. Taiteen historia ulottuu joka 

tapauksessa kauas menneisyyteen ja kertoo, kuinka oleellinen osa taide on ja on ollut 

ihmisen kulttuurin kehityksessä. Taiteen merkitys yhteisölle on ollut moninainen. Se 

on ollut luonnollinen osa yhteisöä ja sen arkipäivää. Se on toiminut rituaalien 

välineenä ja sillä on luotu esteettistä mielihyvää, kauneutta ympäristöön. Nykyisin 

taide on edelleen tärkeä osa kulttuuriamme, mutta esimerkiksi kuvataiteista 

puhuttaessa taide on pääsääntöisesti eristäytynyt erilaisiin taidetiloihin, museoihin ja 

gallerioihin, joissa sen vaikutusmahdollisuudet ovat rajatut ja joissa korostuu taiteen 

eriytyminen omaksi yhteiskunnan saarekkeeksi. 

Taiteen tärkein merkitys liittyy sen mahdollisuuteen toimia tuntemattoman 

”alitajunnan” ja todellisuuden välittäjänä – elämyksen kielenä. Taide on jokaisen 

tekijänsä luoma kertomus omasta maailmastaan ja suhteesta ympäröivään 

todellisuuteen. Taiteen elämykseen perustuva tieto ja kokemus on tärkeä osa 

kulttuurihistoriaamme ja ihmisyyttämme. Siinä mielessä pohdittaessa ihmisen aikaa 

taide on yksi varteenotettava mittari.

Kaiken edellä sanotun pohdinnan taustalla on lukkarinrakkauteni ympäristötaiteeseen, 

joka on vielä se kuvataiteen ala, jolla on mahdollisuus esiintyä yllättävissä 

yhteyksissä, julkisissa tiloissa, pysyvinä tai hetkellisinä teoksina, kaikilla 

mahdollisilla materiaaleilla, vapaana kontrolloidusta ja valikoidusta seurapiiristä 

edustaen näkemystä maailman tajusta, ihmisestä osana maailmankaikkeutta ja sen 

historiaa. 

Lainatakseni Oliver Sacksia ” Jokainen meistä on elämänkerta, tarina… oma erityinen 

kertomuksensa, joka muovautuu jatkuvasti, alitajuisesti meidän välityksellämme ja 

meissä – meidän havaintojemme, tunteittemme, ajatustemme, toimiemme välityksellä 

eikä suinkaan vähiten meidän puheemme, kerrontamme välityksellä.” (Oliver Sacks, 

Mies joka luuli vaimoaan hatuksi, 1985)  Tämän kertomuksen avulla yritämme 

ymmärtää ympäröivää todellisuutta sekä olemassaoloamme maailmankaikkeudessa.  

Espoossa 15.5.2015 Markku Hakuri, kuvataiteilija