Markku Hakuri ystävineen esittää

Reikä avaruudessa

Keravan taidemuseo 2011

Miksi olen taiteilija

Eikö ole yhdentekevää, miksi joku on insinööri, bussin kuljettaja tai taiteilija? Ei ole! 

Elämänvalintoihimme liittyvä pohdiskelu avaa ainutkertaisen väylän nähdä oman 

toiminnan ja sen merkityksen suhteessa yhteiskuntaan ja maailmaan. Minulle 

otsakkeen kysymys on arkipäivää. Se leijuu tiedostamattomana toimieni taustalla ja 

nousee esiin heti, kun joudun perustelemaan tekemisiäni tai töitäni itselleni tai muille. 

Kysymys koskee ennen kaikkea oman maailmankuvani rakentumista, niitä valintoja, 

joilla yritän kanssaihmisille selittää ja näyttää oman näkemykseni ihmisen 

olemassaolon paradoksista. Siksi otsake ei ole yhdentekevä, vaan erittäin hankala ja 

merkittävä pohdinnan paikka.

Tor Nørretranders käsittelee kirjassaan Homo generosus – Seksiä, taidetta ja bisnestä 

–  muun muassa taiteen tekemisen sijoittumista ihmisen biologiseen kehitykseen. 

Nørretranders esittää ydinajatuksen ”Biologinen kehitys, evoluutio, on muutakin kuin 

hengissä selviytymistä. Siinä on kyse myös elämyksestä; vastakkainen sukupuoli 

yritetään saada vakuuttuneeksi siitä, että hänelle on tarjolla jotakin.  Ihminen yrittää 

olla jotakin muille, jotta vaikuttaisi heistä hyvältä. Tuottaisi heille myönteisen 

elämyksen.” Nørretranderssille oleellisena osana evoluutioon liittyy myös 

sukupuolivalinta, jonka yhteydessä hän viittaa Darvinin toiseen pääteokseen Ihmisen 

polveutuminen ja pariutumisvalinta (The Descent of Man and Relation to Sex). 

Niinpä Nørretrandersin toinen pääteema kuuluukin seuraavasti:” Sukupuolivalinta on 

luonnonhistorian luova moottori. Ihmisten järki, luomisvoima ja yhteistyökyky ovat 

kehittyneet parittelutanssin ja kosiskelun myötä.” Eli lyhyesti sanottuna; monet 

taiteeseen liitetyt päämäärät, kuten kauneuteen pyrkiminen, itsensä ilmaiseminen, 

maailman ymmärtäminen, uuden etsiminen ja ennakkoluuloton toiminta ovat 

sukupuolivalinnan tulosta. Nørretrandersin ristiriitaiselta vaikuttava väittämä on 

merkittävä, koska se pyrkii laaja-alaisesti ymmärtämään ihmisen toimintaa suhteessa 

kulttuuriin ja ympäröivään yhteiskuntaan. Hänen  mukaansa ihminen on luova, 

sosiaalinen, uskalias, yhteistyöhaluinen, epäitsekäs ja avoin, koska se on hankalaa ja 

näin teemme vaikutuksen vastakkaiseen sukupuoleen.

Varmasti sukupuolivalinta on monien toimiemme perimmäinen vaikuttaja. 

Sukupuolivalinnasta on kuitenkin vaikeaa saada ainoaa opasta valitsemalleni 

taiteilijanuralle. Sen verran monisyisenä ja sattumanvaraisena on taiteilijaksi 

tulemisen polkuni kulkenut.

Kodin perintö - fyysinen ja henkinen - on yksi taustatekijä matkalla taiteilijan uralleni. 

Arkkitehti-isä, viimeisen päälle estetisoitu koti, ehdoton järjestys sekä henkisten 

arvojen ja tiedon kaikkivoipaisuuden korostaminen  pakottivat minut kapinaan ja 

monin tavoin rikkomaan kodin perinnön, ensimmäisen piirini. Perinnön tietoinen 

vastustaminen pakotti eläytymään hetkeen ja luottamaan oman pään sisällön

voimaan. Se ohjasi pois järjestyksen maailmasta kohti vapauttavaa kaaosta, etsimisen 

ainutkertaista löytöretkeä.

Toinen esimerkki polun etsinnässä liittyy näkökulman valintaan. Arkkitehtiosaston 

pääsykokeissa en ylittänyt kynnystä puutteellisen piirustustaidon takia. Taidekoulujen 

testeissä olin yksi harvoista valituista hyvän piirustustaidon johdosta eli maailman 

näkeminen on aina riippuvainen havaitsijan näkökulmasta.

Miksi sitten olen taiteilija? Mitä enemmän pengon historiaani, sitä enemmän olen 

taipuvainen selittämään asiaa evoluutiolla. Kehitykseeni on vaikuttanut geeniperimä, 

joka on ohjannut elämänvalinnoissa painottamaan eläytymistä, vapautta ja luottamista 

olemassaolon ainutkertaiseen hetkeen. Se on kehityshistoriani kuluessa alkanut 

vaikuttaa perustavanlaatuisesti kaikkeen toimintaani yhteisön jäsenenä. 

En halua olla tekijä, jonka tietoisena päämääränä on luoda itsestään ja työstään 

historiallisesti ainutkertainen elämänkaari, joka kulkee loogista ja ymmärrettävää 

rataansa alusta loppuun saakka muodostaen taiteellisen kehityskaaren, ehyen 

kokonaisuuden. Toisin sanoen toistaa oppimaansa hyväksi arvosteltua tekemisen 

kaavaa elämänsä läpi. Minulle taide on epäjohdonmukaista poukkoilua, epävarmuutta 

ja tietoista riskinottamista ja kokeilua. Nørretrandersia lainaten ”Ihminen osoittaa 

arvonsa tekemällä asioista vaikeita.”

Espoosa 26.2.2011 Markku Hakuri