Pellossa perihopeat

Toimittaneet Yrjö Sepänmaa ja Liisa Heikkilä-Palo

ISBN: 952-5328-62-7

Pellon maantiede 

Esipuhe

Kuusta katsottuna maapallon väritys on sinivalkoinen. Se on muistutus siitä, että yli 70 % 

maapallon pinnasta on vettä. Lähempää satelliittikuvista tarkasteltuna maapallon väritys täsmentyy: 

sininen vesi, vihreä kasvipeite, vaaleanruskeat aavikot, tummanruskeat vuoristot ja valkoiset napa-

alueet. Napa-alueet, vuoristot ja aavikot kattavat noin neljänneksen maapallon maa-alueista. Tämä 

tarkoittaa sitä, että viidennes maapallon pinnasta on vihreää kasvillisuutta, jonka varassa mekin 

elämme.  Ilman vihreää ei ole ruokaa.

Maan maisemaa ja sen yksityiskohtia mitataan, valvotaan ja tutkitaan yhä enenevässä määrin 

avaruudesta käsin. Satelliittikuvien välittämä informaatio vaihtelee käyttötarpeiden ja päämäärien 

mukaan. Sotilaalliset, taloudelliset tai tieteelliset päämäärät määrittävät kukin omat tarpeensa ja 

käyttömuotonsa maapallon pintaa kuvattaessa. EU:n viranomaiset valvovat metrin tarkasti peltojen 

pinta-aloja ja viljelymuotoja. Sääsatelliitit tuottavat jatkuvaa informaatiota mm. ilmaston 

muutoksista, metsien hakkuista ja vesistöjen tilasta. Vilkaisu sääsatelliitin kuvaan Suomen alueesta 

kertoo karua kieltä. Valtiomme rajat erottuvat muusta ympäristöstä voimakkaiden metsiemme 

hakkuiden ja vanhojen metsien puuttumisen johdosta.

Näkökulmani pellon estetiikkaan perustuu ennen kaikkea nuoruuteni maaseutukokemuksiin, 

topeliaanisiin hetkiin –50-luvun maaseudulla, Keski-Suomen sydänmailla, kaukana pääkaupungin 

tutusta ympäristöstä. Niistä muodostuva kuvasto tarkoittaa maaseudun tiivistä kyläyhteisöä 

rakennuksineen ja peltoineen. Tarpeeksi maatiloja, jotta suhteellisen suuri omavaraisuus, viljelyn 

monimuotoisuus ja paikalliskulttuurin omanarvontunne säilyisivät. Pelto ja siihen liittyvä työnteko 

jäivät mieleeni esteettisenä kokemuksena. Tapahtumat, maisemat ja kuvat piirtyivät alitajuntaani 

pellon maantieteenä, paikan ja ajan ykseytenä. 

Maisema, kartta ja henkilökohtainen kokemus peltokäsitteen taustatekijöinä

Henkilökohtaisen peltosuhteeni taustalla on kolme tärkeää tekijää. Ne  ovat maisemakäsite, 

karttamaailma ja omakohtaiset kokemukset.

Maisema – näkymä ympäristöön – on valitsemamme ja rajaamamme osa maan pinnan ja taivaan 

luomaa kokonaisuutta. Perinteisesti se on näkymä maan pinnalta. Se on jokaisen tarkkailijan oma 

näkemys ympäristöstä. Kun maiseman havainnoitsija vaihtuu, niin maisema vaihtuu. Uusi havaitsija 

tuo havaintoon uuden näkökulman ja näin uuden henkilökohtaisen maisemakokonaisuuden. 

Yleensä aloitetaan metsästä, kun puhutaan suomalaisesta maisemasta. Katsotaan, että pääosin 

metsästä periytyy suomalainen elämänmuoto, kansanluonne ja kansanperinne. Väitän kuitenkin, että 

perinteinen suomalainen maatalousmaisema peltoineen on piirtynyt mieliimme vuosisatojen 

saatossa vähintään yhtä voimakkaasti kuin metsä. Mielikuva suomalaisen luonnon ja maiseman 

monimuotoisuudesta johtuu suurelta osin juuri maatalouden, peltoviljelyn ja karjankasvatuksen 

vaikutuksista ympäristöömme.

Omaan maisemakuvaani liittyy kokoelma erilaisia näkymiä ja tapahtumia, jotka kuuluvat synnyin- 

ja kasvuympäristööni. Tämä sielunmaisema muodostaa vertailupohjan ja viitekehyksen kaiken 

ympäristön hahmottamisessa. Siihen liittyy kaupunkikulttuurin moni-ilmeisyys ja nuoruuden 

maaseutukokemukset. Siihen liittyvät myös erilaiset yhteiskunnalliset tapahtumat ja mullistukset. 

Nuorena poikana olin katsomassa venäläisiä sotilaita, jotka olivat vartiossa Porkkalan vuokra-

alueeseen rajoittuvalla Kivenlahden sillalla. Valkeassa pakkasmaisemassa pienet tummat hahmot 

hengityshöyryn keskellä. 

1960-luvun lopulla levisi maailmalle astronautti Neil Armstrongin kuun pinnalta ottama valokuva. 

Hätkähdyttävä ja uusi maisema. Sinivalkoisena marmorikuulana kimalteleva maapallo leijui 

mustassa avaruudessa. Maisema ei ollut enää sidottu maapallon pinnalle. Taivas ei ollut sininen, 

vaikka aurinko paistoi. Kuvan visuaalinen vaikutus levisi hetkessä kaikkialle maapallolla. Oma 

näkökulmani ympäristöömme ja maailmaamme muuttui radikaalisti. Yhtäkkiä koin konkreettisesti, 

kuinka ohuen elämänlangan ja sattumien varassa omat mahdollisuutemme maapallolla ovat.

Karttamaailma on toinen henkilökohtaisen peltokäsitteen muodostumiseen vaikuttanut 

taustatekijä. Kartta välittää mittakaavaan perustuvaa tietoa ympäristöstämme. Kartan mittakaava, 

merkit ja värit antavat mahdollisimman yksiselitteisesti tulkittavaa tietoa kartan kuvaamasta 

ympäristöstä. Esimerkiksi perinteinen yleiskartta Suomesta ja sen lähialueista kertoo eri värein 

maan pinnan korkeudet merenpinnasta ja pääasiallisen kasvillisuuden. Siitä havaitsemme, että 

maamme on tasainen ja lähes kauttaaltaan vihreän kasvuston peitossa. Kartta kertoo myös 

asutuksen jakautumisen, liikenneyhteydet, ylipääsemättömät esteet jne.. Kartta on merkkien sekä 

salaisuuksien maailma.

Omalla kohdallani kartta liittyy enne kaikkea suunnistamiseen. En tarkoita ainoastaan maasto- tai 

kilpasuunnistusta, jotka nekin ovat lähellä sydäntäni. Tarkoitan yleensäkin erilaisten karttojen 

avulla liikkumista ja orientoitumista erilaisissa ympäristöissä. Se on mielikuvien ja todellisuuden 

kohtaamista. Karttamaailmassa pelto edustaa aina tunnistettavaa paikkaa ja turvallisuutta. 

Suunnistettaessa se saattaa myös vuodenajasta riippuen olla  vapaan liikkumisen este. Viljeltyyn 

peltoon eivät päde jokamiehen oikeudet. 

Nykysuomen sanakirjassa sanotaan: pelto on säännöllisesti muokattava viljelty maa-alue, jossa 

kasvatetaan viljelykasveja. Pelto on osa kokonaisvaltaista ympäristön havainnointia. Havainnon 

kokonaisvaltaisuuteen kuuluu myös tarkkailijan oma historia ja maailmankuva. 

Pelto henkilökohtaisena kokemuksena muodostuu lapsuuteni kokemuksista Viitasaaren 

Keitelepohjassa. Tämä ympäristö oli osa isoisäni maailmankuvaa. Kylä oli kaukana suurista 

asutuskeskuksista. Kyläyhteisö oli omavarainen ja omatoiminen. Kylä ympäröivine peltoineen 

muodosti ainutkertaisen maisema- ja kulttuurikokonaisuuden. Oli oma koulu, kaksi kauppaa, 

yhteinen kokoontumistila, yhteinen paja jne.. Rakennuskulttuuri oli kerrostunutta, uutta ja vanhaa 

sulassa sovussa. Elinkeinojen harjoittaminen liittyi kylään ja sen lähiympäristöön. Kaikki tämä 

kertoi elinvoimaisesta yhteisöstä ja sen yhteisistä päämääristä.

Pellot ja laidunmaat olivat pääosin kylän välittömässä läheisyydessä. Maatiloilla suoritettu työ 

kertoi katsojalle tekijöiden huolellisuudesta ja kauneusarvoista. Kyntö- ja niittojälkeä ihailtiin. 

Pihapiirin kasvit ja viljelypalstat olivat viesti talonväen ahkeruudesta ja kauneudentajusta. Kaikki 

kylän toiminnot olivat sidoksissa yhteiseen vallitsevaan arvomaailmaan, jossa käden taidoilla ja 

perinteitä kunnioittamalla luotiin yhteinen maisemakuva ja –kokemus. Yhteisöllisyys ja siihen 

liittyvä toiminta oli oleellinen osa ympäröivää maisemaa. Pellot, työnteko, käden taidot ja 

perinteisen rakennuskannan vaaliminen merkitsivät kulttuuria.

Tuosta maalaismaisemasta ja kyläyhteisöstä on muodostunut mieleeni ihannekuva, jossa pelto on 

oleellinen osa maisemakokonaisuutta. Varhaiset kokemukset pellosta ovat värittyneet ja muuttuneet 

vuosien varrella. Mielikuvat ovat siirtyneet osaksi mennyttä maailmaa. Muistikuvien 

yksityiskohtaiset ja elävät havainnot maisemasta kuitenkin yllättävät yhä. Ojanpientareen 

kukkalajit, sänkipellon haju, paimenpojan säännöllinen naksutus, lehmänlannan lämpö varpaiden 

välissä. Syntyneen mielikuvan kokonaisvaltaisuus on hämmentävää. Esimerkiksi hajumaailma on 

voimakkaasti mieleen jäänyt  ja hyvin varhaisiakin mielikuvia laukaiseva tekijä. Monet nykyiset 

materiaalivalintani liittyvät tuohon maailmaan. Töistäni voi löytyä punamultaa, tervaa, höyheniä, 

heinää ja itäviä jyviä. 

Maalaismaisema ja pelto oli ennen kaikkea fyysinen kokemus. Se oli työntekoa. Raskaasta 

ruumiillisesta työstä ja sen tuloksista syntyi pellon kokemus. Visuaalinen maailma liittyi 

saumattomasti työntekoon ja sen tuloksiin. Luonnollisesti pellon kuvaan vaikutti myös luonnon 

rytmi. Vuodenaikojen vaihtelu opetti elämän ja kasvun yhteyden.

Mieleeni on jäänyt kokemuksena peltomaisema, jossa kauneusarvot sisältyvät ympäristön 

kohteluun, jossa ympäristöä hahmotetaan fyysisen toiminnan kautta ja jossa yhteisöllisyys, yhdessä 

tekeminen on kaikkien kannalta mielekästä ja motivoitua. Ymmärrän hyvin niitä vuosisadan alun 

ympäri maailmaa sijoittuneita suomalaisia yhteisöjä, joiden utopiana oli luoda omavarainen, 

ruumiillisesti ja henkisesti toimeentuleva onnellisten yhdyskunta. 

Nykyiset peltokokemukseni rajoittuvat lähinnä nopeisiin ohikiitäviin hetkiin nähtynä auton tai 

junan ikkunasta. Tällöin pelto tarkoittaa yhä laajempia yhtenäisiä ja aukeita näkymiä. Huomio 

kiinnittyy silloin pellon muodon säännöllisyyteen ja viljelyjäljen geometriseen tarkkuuteen.Vaikka 

pellon merkitys on kohdallani muuttunut, se edelleen edustaa mielessäni kasvun ihmeeseen liittyvää 

myyttistä tilaa ja sen vaikutus monesti näkyy töissäni. 

Pellon tulevaisuus

Suuri murros kansallisen ympäristömme ja maaseudun identiteetin kannalta on tapahtunut ja 

tapahtumassa Eu’hun  kuulumisen ja sen laajenemisen myötä. Globalisoituvan kulttuurin ja 

maailmankaupan vaikutukset näkyvät myös ympäristössämme ja pelloillamme. Se tarkoitta 

mahdollisimman suuria viljely-yksiköitä, vähän eri lajeja, tehokkaita korjuu-, keräys- ja 

muokkausmenetelmiä, halpoja ja helppoja kuljetus- ja säilöntätapoja. Taloudelliset seikat sanelevat 

ympäristön visuaalisen ilmeen, sen muodon ja käytön. Pellon arkkityyppi, talonpoikaista pihapiiriä 

ympäröivänä, eri lajeja kasvavana vaurauden lähteenä, on häviämässä. Samalla olemme vaarassa 

menettää paikallista omaleimaisuutta, viljelykasveja ja –tapoja sekä rakennuskulttuuria. 

Monimuotoisuus ja sen tuoma rikkaus on katoamassa.

Pelto-sanaa on käytetty useissa eri yhteyksissä osana kielikuvaa. Ehkä yleisimmin on käytetty 

arkikielen ilmaisua  ”Elää kuin pellossa”. Alkuperäiseltä merkitykseltään se tarkoittaa huoletonta 

yltäkylläisyydessä elämistä. Pelto on ollut elämän turva. Nykyään ilmaisun painotus on muuttunut 

ja se merkitsee lähinnä välinpitämättömyydessä rypemistä. Pelto mielikuvana ja maiseman osana 

liittyy vankimmin sen alkuperäiseen tehtävään ruoan tuottajana ja elämän ylläpitäjänä. Oma pellon 

ihannekuvani on suureksi osaksi hävinnyt. Tuttu kyläyhteisö on hyvä esimerkki. Suuri osa vanhasta 

rakennuskannasta on poissa. Osa pelloista on pusikkoa tai metsitetty. Suuri osa asukkaista on 

muuttanut pois. Kylän kulttuurimaisema on täysin muuttunut. 

Yleisesti on esitetty pelko suomalaisen agraarikulttuurin alasajosta ja peltoviljelyn radikaalista 

vähentymisestä. Toisaalta samalla, kun EU painostaa tehokkuuteen ja pohjoisten viljelyalueiden 

vähentämiseen, se tarjoaa mahdollisuutta paikallisten kulttuuriarvojen ja perinnemaisemien 

säilyttämiseen. Maanviljely ja –viljelijät joutuvat voimakkaiden ristikkäisten vaatimusten kohteeksi. 

Vaaditaan taloudellista ja tehokasta tuotantoa. Samalla ympäristöä on säästettävä ja 

perinnemaisemia vaalittava. Tämän lisäksi maanviljelyltä vaaditaan laadukkaita ja terveellisiä 

tuotteita sekä samanaikaisesti maataloustuotannon vähentämistä. On myös esitetty maaseudun 

perinnemaiseman säilyttämistä ilman maan viljelemistä. Se tuntuu mahdottomalta ajatukselta. 

Maanviljely ja pelto merkitsevät työtä, ruoan tuotantoa.

Ehkä tulevaisuudessa vaihtoehtoiset toiminnot pientiloilla ja niiden monipuolinen luomu- ja 

erikoiskasvien viljely saa yhä enemmän jalansijaa. Tällöin tehomaatalouden rinnalle nousisi 

kyläyhteisöjä, jotka tarjoavat mahdollisuuden elävään ja monipuoliseen maaseutuun. Ehkä 

tulevaisuudessa syntyy elintarvikepula, jolloin joudutaan ottamaan kaikki viljelymaa käyttöön ja 

muokkaamaan se mahdollisimman monipuolista ravintotuotantoa varten. Ehkä me vielä 

ymmärrämme, että peltojen ja kyläyhteisöjen häviämisen mukana häviää myös monia inhimillisen 

toiminnan muotoja, jotka kulttuurimme kannalta ovat olleet arvokkaita yhteisöllisyyteen ja yhdessä 

tekemiseen liittyviä tekijöitä.

Paluuta lapsuuden ihannemaisemaan ja peltoon ei ole. Se on utopia. Muutos ympärillämme on 

luonnollinen asia. Voi olla, että jokin radikaali tapahtuma, sattuma, ajaa meidät arvioimaan 

ympäristöämme ja sen esteettisiä arvoja ja tulevaisuutta uudella tavalla. Meidän ja ympäristömme 

kannalta ei ole saman tekevää minkä näköisessä maailmassa haluamme asua ja elää.

Markku Hakuri

kuvataiteilija, ympäristötaiteen professori, TAIK